INLEIDING

Welkom op de website van Sport & Cultuur Amstelveen.

Met Sport & Cultuur Amstelveen kunt u gebruikmaken van een aanbod aan activiteiten op gebied van Sport & Cultuur bij verschillende aanbieders in Amstelveen, Aalsmeer en omgeving. Het aanbod en eventuele andere acties of aanbiedingen kunt u terugvinden op onze website of via de e-mail die u van ons ontvangt.

Sport & Cultuur Amstelveen wordt u aangeboden door Sportbedrijf Amstelveen, maar de feitelijke dienstverlening rond Sport & Cultuur Amstelveen, zoals het maken van de fysieke Sport & Cultuurkaart Amstelveen, het aansluiten van partners, het afhandelen van de spaar-, betaal- en inwisseltransacties of het afhandelen van vragen en klachten zal geschieden door GROUPCARD BV.

Vouchers voor deelname aan activiteiten worden geregistreerd op uw Sport & Cultuur Amstelveen. Eventueel ontvangen korting ontvangt u als spaarpunten op uw Sport & Cultuur Amstelveen. Als pashouder ontvangt u toeganggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website en uw saldo en transacties kunt bekijken. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij de betreffende activiteiten. Een eventueel gespaard tegoed kunt u gebruiken om uw abonnement mee te betalen.

Bij uw aanmelding dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen u dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens u ermee akkoord gaat. Tevens maken we u attent op het Privacy Statement, waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over Sport & Cultuur Amstelveen. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op houders van de Sport & Cultuur Amstelveen die deze via Sport & Cultuur Amstelveen hebben verkregen of die zich via de website hebben aangemeld.

ARTIKEL 1 SPORT & CULTUUR AMSTELVEEN

1. U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van Sport & Cultuur Amstelveen en garandeert Sport & Cultuur Amstelveen niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.

2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en u aan te melden voor, en gebruik te maken van, de kortingen en acties. U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger. Meer informatie over minderjarigen en de kortingen en acties, vindt u op de Website.

3. Indien u het door u bij aanmelding verkregen of opgegeven wachtwoord bent vergeten, dan kunt u dit via de website van Sport & Cultuur Amstelveen kenbaar maken zodat u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Dit nieuwe wachtwoord dient u zelf na het wijzigen te bevestigen volgens de aangegeven instructies.

4. Sport & Cultuur Amstelveen is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden worden gebruikt.

5. Sport & Cultuur Amstelveen is persoonsgebonden en kan alleen door en ten behoeve van uzelf en uw gezinsleden worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd Sport & Cultuur Amstelveen van een ander, niet zijnde een gezinslid, te gebruiken of uw pas aan een ander, niet zijnde een gezinslid, ter beschikking te stellen.

6. Het is niet toegestaan Sport & Cultuur Amstelveen te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van Sport & Cultuur Amstelveen, de vereniging en haar partners (nationale en lokale sponsors/bedrijven bij wie u korting kunt sparen) zijn we gerechtigd Sport & Cultuur Amstelveen in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens u.

7. In geval van verlies of diefstal van Sport & Cultuur Amstelveen dient u dit door te geven via de website van Sport & Cultuur Amstelveen. GROUPCARD BV zal ervoor zorgdragen dat u een nieuwe pas ontvangt. Volg ook hier de instructies zoals die op de website staan aangegeven.

ARTIKEL 2 GEGEVENS

1. U garandeert zorg te dragen dat uw gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – uw adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn.

2. U garandeert, indien bepaalde gegevens gewijzigd zijn, deze binnen dertig dagen na wijziging door te geven op de website van Sport & Cultuur Amstelveen.

3. In het kader van kortingen en acties kunnen bepaalde derden persoonsgegevens van u verwerken. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van uw gegevens is te raadplegen in het Privacy Statement.

4. De toestemming, zoals vermeld, omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden door Sport & Cultuur Amstelveen of derden. Hiervoor dient u expliciet toestemming te geven op de Website.

5. GROUPCARD BV is gerechtigd maandelijks een e-mail te sturen met het overzicht van het door u gespaard tegoed. Deze e-mail bevat tevens aanbiedingen van partners en om uw tegoed in te wisselen. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft u expliciet toestemming hiervoor.

 

ARTIKEL 3 KORTING

1. Het door u gespaarde tegoed komt enkel toe aan u, met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden. De Stichting Derdengelden GROUPCARD beheert het tegoed voor u.

2. Het gespaarde tegoed blijft geldig zolang Sport & Cultuur Amstelveen bestaat, de reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan Sport & Cultuur Amstelveen geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden. Indien u het tegoed niet binnen deze periode aanwendt, vervalt het tegoed aan de Stichting Derdengelden GROUPCARD.

3. Indien u een aankoop doet bij een aangesloten partner die tevens aan een ander loyaltyprogramma deelneemt, dan kunt u slechts gebruikmaken van hetzij Sport & Cultuur Amstelveen, hetzij het andere loyaltyprogramma.

4. Een bij Sport & Cultuur Amstelveen of GROUPCARD BV aangesloten partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met de korting van de Sport & Cultuur Amstelveen samengaan. Hierover informeert de betreffende partner.

 

ARTIKEL 4 BEËINDIGING

1. Uw deelname aan Sport & Cultuur Amstelveen is niet gekoppeld aan uw lidmaatschap van de vereniging Sport & Cultuur Amstelveen. Indien uw lidmaatschap van de vereniging eindigt, eindigt uw deelname aan Sport & Cultuur Amstelveen niet van rechtswege. U bent te allen tijd gerechtigd uw deelname aan Sport & Cultuur Amstelveen te beëindigen door uw account te deactiveren via de menukeuze Mijn account/ SCA blokkeren. Hierna kunt u niet meer sparen met Sport & Cultuur Amstelveen. De reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan Sport & Cultuur Amstelveen beschikbaar en kan gedurende die periode gebruikt worden.

2. GROUPCARD BV behoudt zich het recht voor om u, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van Sport & Cultuur Amstelveen indien u op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUPCARD BV om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Uitsluiting van gebruik van Sport & Cultuur Amstelveen beïnvloedt uw lidmaatschap van Sport & Cultuur Amstelveen in beginsel niet.

3. GROUPCARD BV is te allen tijde gerechtigd Sport & Cultuur Amstelveen te beëindigen. GROUPCARD BV zal de deelnemers aan Sport & CultuurnAmstelveen hiervan in beginsel tenminste zes maanden van tevoren op de hoogte stellen. De gespaarde korting blijft gedurende een periode van tenminste zes maanden na beëindiging van Sport & Cultuurn Amstelveen geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.

 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

1. Sport & Cultuur Amstelveen en GROUPCARD BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en/of Sport & Cultuur Amstelveen.

2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sport & Cultuur Amstelveen of GROUPCARD BV.

 

ARTIKEL 6 VRIJWARING

1. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van Sport & Cultuur Amstelveen geschiedt op eigen risico.

2. U vrijwaart Sport & Cultuur Amstelveen en GROUPCARD BV, en aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie GROUPCARD BV samenwerkt in het kader van Sport & Cultuur Amstelveen volledig voor alle mogelijke aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Sport & Cultuur Amstelveen door u of derden, al dan niet handelend met toestemming van u.

 

ARTIKEL 7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, de acties en kortingen van onze partners en Sport & Cultuur Amstelveen berusten uitsluitend bij GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers.

2. U zult (delen van) de Website, de acties en kortingen van onze partners en Sport & Cultuur Amstelveen waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD BV verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen, met uitzondering van normaal gebruik dat is toegestaan op grond van de Voorwaarden.

3. U zult aanduidingen van GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers betreffende intellectuele eigendomsrechten terzake van de Website, de acties en kortingen van de partners en Sport & Cultuur Amstelveen, waaronder begrepen auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.

 

ARTIKEL 8 DIVERSEN

1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door GROUPCARD BV aangepast worden. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de Website van kracht. GROUPCARD BV adviseert daarom de Voorwaarden op de Website regelmatig te bekijken.

2. Indien en voorzover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD BV zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Over Sport & Cultuur Amstelveen

Met Sport & Cultuur Amstelveen (SCA) kan de jeugd deelnemen aan verschillende sportlessen en allerlei, andere activiteiten in Amstelveen en Aalsmeer. Denk hierbij aan onbeperkt zwemmen bij Zwembad de Meerkamp. Daarnaast biedt het programma toegang tot nog veel meer leuke activiteiten als jumpen, kook-, dans- en muzieklessen, zoals de zangcursus in het Amstelveense Poppodium. SCA is een initiatief van Sportbedrijf Amstelveen ten behoeve van de sport- en cultuurparticipatie van de lokale jeugd. Daarnaast heeft SCA het doel dat de aangesloten leden op een ongedwongen manier hun passie kunnen ontdekken. Dus.. waar wacht je op?

      GROUPCARD
 Naar boven