INLEIDING

Welkom op de website van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen.

Met de Sport & Cultuurkaart Amstelveen kunt u gebruikmaken van een aanbod aan activiteiten op gebied van Sport & Cultuur bij verschillende aanbieders in Amstelveen, Aalsmeer en omgeving. Het aanbod en eventuele andere acties of aanbiedingen kunt u terugvinden op onze website of via de e-mail die u van ons ontvangt.

De Sport & Cultuurkaart Amstelveen wordt u aangeboden door GROUPCARD BV. Wat is de dienstverlening van GROUPCARD BV rond de Sport & Cultuurkaart Amstelveen? o.a. het maken van de fysieke de Sport & Cultuurkaart Amstelveen, het aansluiten van partners, het afhandelen van de spaar-, betaal- en inwisseltransacties of het afhandelen van vragen en klachten.

Vouchers voor deelname aan activiteiten worden geregistreerd op uw Sport & Cultuurkaart Amstelveen. Eventueel ontvangen korting ontvangt u als spaarpunten op uw Sport & Cultuurkaart Amstelveen. Als pashouder ontvangt u toegangsgegevens waarmee u kunt inloggen op deze website en uw saldo en transacties kunt bekijken. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij de betreffende activiteiten. Een eventueel gespaard tegoed kunt u gebruiken om uw abonnement mee te betalen.

Bij uw aanmelding dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen u dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens u ermee akkoord gaat. Tevens maken we u attent op het Privacy Statement, waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over de Sport & Cultuurkaart Amstelveen. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op de houders van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen die deze van GROUPCARD BV gekregen hebben of zich via de website hebben aangemeld.

ARTIKEL 1 SPORT & CULTUURKAART AMSTELVEEN

1. U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van De Sport & Cultuurkaart Amstelveen en garandeert De Sport & Cultuurkaart Amstelveen niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.

2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en u aan te melden voor, en gebruik te maken van, de kortingen en acties. U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger. Meer informatie over minderjarigen en de kortingen en acties, vindt u op de Website.

3. Indien u het door u bij aanmelding verkregen of opgegeven wachtwoord bent vergeten, dan kunt u dit via de website van De Sport & Cultuurkaart Amstelveen kenbaar maken zodat u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Dit nieuwe wachtwoord dient u zelf na het wijzigen te bevestigen volgens de aangegeven instructies.

4. De Sport & Cultuurkaart Amstelveen is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden worden gebruikt.

5. De Sport & Cultuurkaart Amstelveen is persoonsgebonden en kan alleen door en ten behoeve van uzelf en uw gezinsleden worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd de Sport & Cultuurkaart Amstelveen van een ander, niet zijnde een gezinslid, te gebruiken of uw pas aan een ander, niet zijnde een gezinslid, ter beschikking te stellen.

6. Het is niet toegestaan De Sport & Cultuurkaart Amstelveen te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van De Sport & Cultuurkaart Amstelveen, de vereniging en haar partners (nationale en lokale sponsors/bedrijven bij wie u korting kunt sparen) zijn we gerechtigd De Sport & Cultuurkaart Amstelveen in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens u.

7. In geval van verlies of diefstal van De Sport & Cultuurkaart Amstelveen dient u dit door te geven via contact met de klantenservice van GROUPCARD BV. GROUPCARD BV zal ervoor zorgdragen dat u een nieuwe pas ontvangt. Volg ook hier de instructies zoals die op de website staan aangegeven.

8. GROUPCARD BV. kan uw lidmaatschap omzetten indien u niet meer voldoet aan de vereisten van uw huidige lidmaatschap. U zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

ARTIKEL 2 GEGEVENS

1. U garandeert zorg te dragen dat uw gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – uw adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn.

2. U garandeert, indien bepaalde gegevens gewijzigd zijn, deze binnen dertig dagen na wijziging door te geven op de website van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen.

3. In het kader van kortingen en acties kunnen bepaalde derden persoonsgegevens van u verwerken. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van uw gegevens is te raadplegen in het Privacy Statement.

4. De toestemming, zoals vermeld, omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden door de Sport & Cultuurkaart Amstelveen of derden. Hiervoor dient u expliciet toestemming te geven op de Website.

5. GROUPCARD BV is gerechtigd u e-mails te sturen met het overzicht van het door u gespaard tegoed of belangrijke informatie over de Sport & Cultuurkaart Amstelveen. Deze e-mail bevat tevens aanbiedingen van partners en om uw tegoed in te wisselen. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft u expliciet toestemming hiervoor.

ARTIKEL 3 KORTING

1. Het door u gespaarde tegoed komt enkel toe aan u, met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden. De Stichting Derdengelden GROUPCARD beheert het tegoed voor u.

2. Het gespaarde tegoed blijft geldig zolang de Sport & Cultuurkaart Amstelveen bestaat, de reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de Sport & Cultuurkaart Amstelveen geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden. Indien u het tegoed niet binnen deze periode aanwendt, vervalt het tegoed aan de Stichting Derdengelden GROUPCARD.

3. Indien u een aankoop doet bij een aangesloten partner die tevens aan een ander loyaltyprogramma deelneemt, dan kunt u slechts gebruikmaken van hetzij de Sport & Cultuurkaart Amstelveen, hetzij het andere loyaltyprogramma.

4. Een bij de Sport & Cultuurkaart Amstelveen of GROUPCARD BV aangesloten partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met de korting van de de Sport & Cultuurkaart Amstelveen samengaan. Hierover informeert de betreffende partner.

ARTIKEL 4 BEËINDIGING

1. Uw deelname aan de Sport & Cultuurkaart Amstelveen is niet gekoppeld aan uw lidmaatschap van de vereniging de Sport & Cultuurkaart Amstelveen. Indien uw lidmaatschap van de vereniging eindigt, eindigt uw deelname aan de Sport & Cultuurkaart Amstelveen niet van rechtswege. U bent te allen tijd gerechtigd uw deelname aan de Sport & Cultuurkaart Amstelveen te beëindigen door uw account te deactiveren via de menukeuze Mijn account/ SCA blokkeren. Hierna kunt u niet meer sparen met de Sport & Cultuurkaart Amstelveen. De reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de Sport & Cultuurkaart Amstelveen beschikbaar en kan gedurende die periode gebruikt worden.

2. GROUPCARD BV behoudt zich het recht voor om u, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen indien u op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUPCARD BV om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Uitsluiting van gebruik van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen beïnvloedt uw lidmaatschap van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen in beginsel niet.

3. GROUPCARD BV is te allen tijde gerechtigd de Sport & Cultuurkaart Amstelveen te beëindigen. GROUPCARD BV zal de deelnemers aan de Sport & Cultuurkaart Amstelveen hiervan in beginsel tenminste zes maanden van tevoren op de hoogte stellen. De gespaarde korting blijft gedurende een periode van tenminste zes maanden na beëindiging van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

1. de Sport & Cultuurkaart Amstelveen en GROUPCARD BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en/of de Sport & Cultuurkaart Amstelveen.

2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen of GROUPCARD BV.

ARTIKEL 6 VRIJWARING

1. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen geschiedt op eigen risico.

2. U vrijwaart de Sport & Cultuurkaart Amstelveen en GROUPCARD BV, en aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie GROUPCARD BV samenwerkt in het kader van de Sport & Cultuurkaart Amstelveen volledig voor alle mogelijke aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Sport & Cultuurkaart Amstelveen door u of derden, al dan niet handelend met toestemming van u.

ARTIKEL 7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Sport & Cultuurkaart Amstelveen berusten uitsluitend bij GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers.

2. U zult (delen van) de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Sport & Cultuurkaart Amstelveen waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD BV verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen, met uitzondering van normaal gebruik dat is toegestaan op grond van de Voorwaarden.

3. U zult aanduidingen van GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers betreffende intellectuele eigendomsrechten terzake van de Website, de acties en kortingen van de partners en de Sport & Cultuurkaart Amstelveen, waaronder begrepen auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.

ARTIKEL 8 DIVERSEN

1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door GROUPCARD BV aangepast worden. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de Website van kracht. GROUPCARD BV adviseert daarom de Voorwaarden op de Website regelmatig te bekijken.

2. Indien en voorzover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD BV zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Over Sport & Cultuurkaart Amstelveen

Met Sport & Cultuurkaart Amstelveen (SCkA) kan de jeugd deelnemen aan verschillende sportlessen en allerlei, andere activiteiten in Amstelveen en Aalsmeer. Denk hierbij aan onbeperkt zwemmen bij Zwembad De Meerkamp of het Amstelveens Poppentheater. Daarnaast biedt het programma toegang tot nog veel meer leuke activiteiten zoals tennis, jumpen, scouting, kook-, dans- en muzieklessen, zoals de zangcursus in het Amstelveense Poppodium. Sport & Cultuurkaart Amstelveen is mede een initiatief van Amstelveen Sport ten behoeve van de sportparticipatie van de lokale jeugd. Daarnaast heeft Sport & Cultuurkaart Amstelveen het doel dat de kinderen op een ongedwongen manier kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Dus.. waar wacht je op?

Contact

GROUPCARD BV
Witteweg 4a
1431 GZ Aalsmeer
Postbus 8004 | 1180 LA Amstelveen

KvK: 51189321
BTW: NL86 ABNA 0481 2965 22

088-5387021
[email protected]
      GROUPCARD
 Naar boven